Tło strony

Zgoda rodzica

Poniższa zgoda jest wymagana jesli uczestnik nie ukończył 18 lat. Akceptowane są zgody napisane ręcznie według poniższego wzoru lub wydrukowane z PDFa dostepnego do pobrania.

___________________
miejscowość, data

ZGODA

Ja, ___________________, wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna* ___________________ w wydarzeniu Yukicon IX w dniu 22.01.2020 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Skautów Opolskich 10 w Opolu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy i w pełni go akceptuję.
Telefon kontaktowy: _________________________________________________________
Podpis rodzica / prawnego opiekuna**niepotrzebne skreślić
Pobierz w wersji PDF