Tło strony

Regulamin konkursu cosplay

 1. Konkurs cosplay przeznaczony jest dla osób, które samodzielnie tworzą i prezentują stroje wybranej przez siebie postaci z: mang, anime, komiksów, książek, gier, filmów, zespołów muzycznych, musicali lub postaci projektu własnego (OC). Dopuszczalne są elementy kupne (np. peruki, soczewki, baza obuwia), jednak powinny stanowić jedynie dodatek do pracy własnej.
 2. Strój nie musi mieć swojej premiery na konkursie, jednak sam kostium jak i jego elementy nie mogą być wystawiane przez cosplayera w kategorii "Najlepszy strój" lub "Najlepszy projekt własny stroju", jeżeli zdobył on już w tym stroju taką nagrodę na innym konkursie cosplay.
 3. Nie dopuszcza się do uczestnictwa w konkursie strojów, które zwyciężyły w eliminacjach do konkursów międzynarodowych.
 4. Dopuszcza się uczestnictwo w konkursie strojów kupnych lub niewykonanych własnoręcznie przez uczestnika pod warunkiem, że uczestnik startuje w kategorii „Najlepsza prezentacja sceniczna” i zostanie to odpowiednio zaznaczone w zgłoszeniu.
 5. Elementy takie jak peruki czy buty mogą być kupne, jednak oczekuje się, że zostaną wystylizowane przez cosplayera. Jeśli uczestnik korzysta z pomocy osoby trzeciej, koniecznie powinien to zaznaczyć podczas rundy jury. Dopuszczalne są również elementy wykonane maszynowo (druk 3D, haftowanie, druk na tkaninie itd.). Elementy, których autorem wykrojów, modeli 3D itd. jest osoba zgłaszająca mogą wpłynąć pozytywnie na ocenę stroju, natomiast jeśli takie elementy są wykonane przez osoby trzecie uczestnik powinien o tym poinformować podczas rundy jury.
 6. Dopuszcza się uczestnictwo w konkursie strojów wykonanych przez inną osobę do oceny przez jury pod warunkiem, że dana osoba (twórca stroju) będzie obecna na rundzie jury, jak i przez cały czas trwania konkursu na backstage'u. Strój może być zarówno strojem pochodzącym z konkretnej produkcji, jak i własnego projektu. W takim wypadku zgłoszenie należy kierować tylko do kategorii „Najlepszy strój” lub „Najlepszy projekt własny stroju” (OC). Zgłoszenie musi być wysłane przez twórcę stroju i zawierać adnotację w uwagach o prezentacji swojego stroju w konkursie na modelu (imię i nazwisko modela, ewentualna ksywka, jego adres mailowy, telefon komórkowy).
  1. Dopuszcza się uczestnictwo modela prezentującego autorski strój osoby trzeciej w kategorii „Najlepsza prezentacja sceniczna”, jeśli model ma pomysł na zaprezentowanie tego stroju. Poza tym model może brać udział w konkursie cosplay ze swoim strojem, scenką (jeśli nie zgłosił pomysłu na autorską scenkę do prezentowanego na sobie stroju) lub być uczestnikiem grupy niezależnie od prezentacji stroju osoby trzeciej. W swoim niezależnym zgłoszeniu model zaznacza w uwagach, że prezentuje strój autorstwa: imię i nazwisko, ewentualna ksywka w celu weryfikacji informacji powyższych.
 7. W konkursie cosplay może wziąć udział uczestnik, który najpóźniej do 12.01.2023 wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wydarzenia zawierający: imię i nazwisko uczestnika, pseudonim, numer telefonu, adres e-mail, informacje o postaci (imię/nazwa, seria), informacje o kategorii występu, zapowiedź występu, przewidywany czas trwania występu, opis potrzebnych rekwizytów oraz załącznik z niezbędnymi do występu plikami.
 8. Uczestnicy dostaną odpowiedzi 15.01.2023 na adresy mailowe podane w zgłoszeniu.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do nadesłania w formularzu zgłoszeniowym pliku w formacie .zip, zawierającego: min. 3 szczegółowe obrazy referencyjne stroju w formacie .jpg (tyczy się to również każdego członka grupy oraz OC – w tym przypadku może to być rysunek tradycyjny lub digital art wykonany przez uczestnika lub zlecony komuś innemu, z zaznaczeniem kto jest autorem grafiki), ścieżkę dźwiękową do występu w formacie .mp3, wypełniony schemat ustawienia rekwizytów na scenie załączony w niniejszym regulaminie jako „Załącznik nr 1” oraz plik wideo do scenki w formacie .mp4 (opcjonalnie).
 10. Uczestnik zobowiązuje się podać wyłącznie prawdziwe informacje w formularzu zgłoszeniowym.
 11. W ciągu trzech dni od otrzymania zgłoszenia organizatorzy mają prawo odesłać je do autora celem poprawienia lub uzupełnienia wymaganych danych.
 12. Zmian w zgłoszeniu (opisu występu, ścieżki dźwiękowej, zmiany w składzie grupy itp.) można dokonać do 19.01.2023 do godziny 23:59. Wszelkie zmiany muszą być zaakceptowane przez organizatora. Niezatwierdzone zmiany uznawane będą za nieobowiązujące.
 13. Po zamknięciu rejestracji nie ma możliwości dodania do zgłoszenia kolejnych postaci lub zmiany zgłoszonego stroju na inny (w wyjątkowych sytuacjach należy skontaktować się z organizatorem telefonicznie bądź drogą mailową).
 14. Wysyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik akceptuje fakt, że Organizator staje się administratorem jego danych osobowych oraz ma do nich dostęp, w tym do wglądu i przetwarzania jego danych osobowych ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 15. Uczestnik zobowiązuje się jak najszybciej poinformować organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w konkursie, bez względu na to czy otrzymał informację o przyjęciu czy nie.
 16. W przypadku zakwalifikowanych występów grupowych dopuszczalne są zastępstwa (inna osoba w roli zgłoszonej wcześniej postaci), zgłoszone na nie mniej niż 3 dni przed imprezą.
 17. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w kategoriach: „Najlepszy strój”, „Najlepsza prezentacja sceniczna” oraz "Najlepszy projekt własny stroju”.
 18. Aby nagroda w danej kategorii została przyznana muszą się na nią zgłosić min. 3 osoby/grupy.
 19. Organizator ma prawo zmienić lub usunąć kategorie w razie niewystarczającej ilości zgłoszeń do poszczególnej z nich.
 20. W kategorii „Najlepszy strój” oceniane są: wykonanie techniczne i estetyczne stroju, peruki oraz makijażu, zgodność wykonania z obrazem referencyjnym, różnorodność użytych technik w pracy nad strojem, posiadane propy i ich wykonanie techniczne.
 21. W kategorii „Najlepsza prezentacja sceniczna” uczestniczą zarówno występy solowe jak i grupowe, a oceniane są: pomysł na prezentację, spójność fabularną prezentacji, gra aktorska i wczucie się w prezentowaną postać, synchronizacja z daną sytuacją/podkładem/kwestią/obrazem na filmie oraz z sobą nawzajem w przypadku grupy, przygotowanie własnych rekwizytów do scenki i ich jakość.
 22. Dopuszcza się jednoczesne uczestnictwo w dwóch kategoriach (np. „Najlepszy strój” i „Najlepszy występ sceniczny”), jeśli uczestnik wyrazi na to chęć. W takiej sytuacji uczestnik konkursu odpowiednio wypełnia swoje zgłoszenie/lider grupy wskazuje danego członka grupy w uwagach.
 23. Długość trwania wystąpienia dla każdej kategorii wynosi: „Najlepszy strój” oraz „Najlepsza prezentacja solo”do 2 minut; „Najlepsza prezentacja grupowa”do 5 minut. W przypadku, gdy prezentacja z danej kategorii wymaga większej ilości czasu niż zawarto w niniejszym regulaminie uczestnik może skontaktować się z organizatorem konkursu w celu ustalenia trwania występu.
 24. Do dyspozycji uczestników będzie scena o wymiarach (szerokość x wysokość x głębokość): 5,4 m x 3,4 m x 4 m, oświetlenie, stół i krzesła, mikrofony oraz sprzęt nagłaśniający zapewniany przez organizatora.
 25. Prezentowane występy nie mogą: zawierać wulgaryzmów, naruszać praw autorskich, osobistych i materialnych, prezentować obscenicznych zachowań, naruszać ogólnie przyjętych norm moralnych, promować nagości oraz używek, wyśmiewać poglądów religijnych i kulturowych oraz ubliżać osobom trzecim w jakikolwiek sposób. Jakiekolwiek naruszenie niniejszego punktu grozi natychmiastową dyskwalifikacją, przerwaniem występu i usunięciem uczestnika ze sceny.
 26. Zabrania się także: bezwzględnie rzucania czymkolwiek w trakcie występu scenicznego w publiczność, wykorzystania do scenki elementów, które ciężko usunąć ze sceny (brokat, bardzo drobny pyłek, cekiny itd.), wykorzystania do scenki substancji trudno zmywalnych (sztuczna krew), rozlewania płynów na scenie, bezwzględnie wykorzystania do scenki świec/czegokolwiek, co można podpalić, wykorzystania do scenki substancji dymogennych (flary, bomby dymne, fajerwerki). W przypadku chęci wykorzystania któregokolwiek z wymienionych powyżej przypadków prosi się o kontakt z organizacją konkursu cosplay w celu ewentualnego uzyskania zgody i ustalenia szczegółów użycia. Wykorzystanie któregokolwiek z powyższych przypadków bez zgody organizacji skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją, przerwaniem występu i usunięciem uczestnika/grupy ze sceny. Jury będzie poinformowane o zakazach (ewentualnych zgodach) i konsekwentnie podejdzie do oceniania występów tj. minimalnie - nie przyznanie nagród głównych, maksymalnie - brak nagrody i dyskwalifikacja uczestnika bądź uczestników.
 27. Każdy strój, występ oraz prezentacje oceniać będzie niezawisłe jury, którego decyzja o wyłonieniu zwycięzców jest jawna, niepodważalna i ostateczna.
 28. Jury mają prawo do przyznania więcej niż jednej nagrody jednej osobie (przykładowo najlepszy strój oraz najlepsza prezentacja sceniczna).
 29. Jury ma prawo przyznać również wyróżnienia lub nagrody specjalne.
 30. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się bezpośrednio po jego zakończeniu i naradzie jury.
 31. Dla każdej z kategorii przewidziane są nagrody w konkursie ustalone przez organizatora wraz ze sponsorami konkursu, które będą przyznane przez jury konkursu.
 32. Zwycięzca w kategorii „Najlepszy strój” otrzymuje dodatkowo przywilej zasiadania w gronie jury podczas kolejnej imprezie organizowanej przez Opolską Mangową Alternatywę (OMA). W przypadku nieodbycia się kolejnej edycji imprezy organizator konkursu cosplay nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie tej nagrody.
 33. Każdy uczestnik konkursu bierze udział w próbie cosplay, która jest obowiązkowa i odbędzie się w godzinach podanych przez organizatora telefonicznie lub drogą mailową.
 34. Na próbie cosplay uczestnicy wraz z organizatorem i technicznymi ustalą dobór oraz synchronizację świateł do czasu trwania występu.
 35. W razie niemożności stawienia się na próbie z jakiegokolwiek powodu należy powiadomić o tym organizatora telefonicznie, bądź drogą mailową. Wiadomość ta musi zostać przez niego potwierdzona.
 36. W dniu odbycia konkursu przeprowadzona zostanie obowiązkowa runda jury, w trakcie której jury sprawdzą wykonanie stroju oraz zadadzą dodatkowe pytania związane z jego powstawaniem. Na rundzie jury stawić się ma każdy uczestnik konkursu cosplay (osoby posiadające kupny strój oraz te, które nie startują w kategorii „Najlepszy strój” również uczestniczą w rundzie w celu ostatecznego potwierdzenia ich obecności). Informacja o godzinie i miejscu rundy zostanie podana drogą mailową lub telefoniczną przez organizatora.
 37. Niepojawienie się uczestnika na próbie cosplay oraz rundzie jury bez wyraźnego powodu zgłoszonego wcześniej organizatorowi oznacza skreślenie z listy uczestników konkursu.
 38. Uczestnik zobowiązuje się do kulturalnego zachowania wobec organizatorów, członków jury oraz innych uczestników konkursu.
 39. Jakiekolwiek umyślne działanie na niekorzyść pozostałych uczestników konkursu będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.
 40. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników ze względu na pandemię covid lub wykluczenie ze względu na błędy formalne.
 41. Każdy uczestnik, który wypełnił i wysłał formularz rejestracyjny do udziału w konkursie, zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu ogólnego konwentu.

Informacje kontaktowe

Organizator konkursu cosplay: Alex "Suguru"
E-mail: [email protected]

Załącznik nr 1

Schemat ustawienia rekwizytów na scenie
Scena o wymiarach (szerokość x wysokość x głębokość): 5,4 m x 3,4 m x 4 m
Rozmieszczenie sceny