Tło strony

Regulamin helperów

  Definicje:
 1. Helper - ochotnik; osoba biorąca czynny udział w przygotowaniu konwentu, której zakres obowiązków obejmuje poniższe, ale też nie tylko: sprzątanie, udzielanie pomocy uczestnikom i organizatorom, sprzedaż oraz wydawanie identyfikatorów, pomaganie przy obsłudze backstage podczas konkursów cosplay, pilnowanie przestrzegania regulaminu konwentu przez uczestników.
 2. Zgłoszenia, obowiązki i prawa helpera:
 3. Rekrutacja trwa w dniach 15.12.22-15.01.23, organizator zobowiązuje się ogłosić wyniki rekrutacji w czasie pięciu dni roboczych od zakończenia zgłoszeń.
 4. Informacje odnośnie obowiązków, grafiku i innych istotnych dla helpera rzeczy zostaną przekazane drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.
 5. Każdy helper, oprócz regulaminu helperów, ma obowiązek przestrzegać regulaminu ogólnego dostepnego tutaj.
 6. Do obowiązków każdego helpera należy:
  1. Przybycie na teren konwentu w godzinach i dniu zakomunikowanym drogą mailową przez Organizatora po zakończeniu rekrutacji,
  2. Pozostanie na terenie konwentu aż do całego jego złożenia i posprzątania (22.01.2023 ok godz. 20:00),
  3. Przestrzeganie grafiku dyżurów, organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin dyżurów w czasie trwania konwentu w zależności od zapotrzebowania danych funkcji,
  4. Wykonywanie poleceń organizatorów i koordynatorów,
  5. Komunikatywność oraz dostępność, także poza godzinami oficjalnych dyżurów,
  6. Niezwłoczne poinformowanie Organizatorów, w tym w szczególności Organizatora Helperów, w razie pogorszenia swojego stanu zdrowia lub zauważenia jakiegokolwiek wypadku na terenie Konwentu.
 7. Helperowi zabrania się:
  1. Przekazywania komuś identyfikatora,
  2. Zdejmowania identyfikatora podczas trwania konwentu,
  3. Opuszczać teren konwentu bez uprzedniego poinformowania Organizatora,
  4. Naprawy czegokolwiek bez uprzedniego poinformowania Organizatora o usterce i bez wyraźnego polecenia,
  5. Kwestionować decyzje Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia helpera z terenu konwentu bez podania przyczyny oraz pozbawienia helpera jego funkcji w przypadku nie wywiązywania się ze swoich obowiązków, nieprzestrzegania regulaminu itp.
 9. Helperem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Osoby, które ukończyły 16 lat, mogą zostać helperem za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów. Wzór zgody można znaleźć tutaj

Informacje kontaktowe

Organizator helperów: Spike
Email do organizatora: [email protected]