Tło strony

Regulamin ogólny

  Postanowienia wstępne:
 1. Organizatorem festiwalu miłośników japońskiej sztuki i kultury Yukicon IX, zwanego dalej konwentem, jest Opolska Mangowa Alternatywa oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, zwana dalej organizatorem,
 2. Konwent odbywa się w filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Skautów Opolskich 10 w Opolu,
 3. Konwent jest imprezą zamkniętą,
 4. Akredytacja:
 5. Wejście na teren konwentu umożliwia uprawniający do tego specjalny identyfikator wydawany przez organizatora na akredytacji w dniu konwentu, zwany dalej śnieżynką,
 6. Śnieżynkę można pozyskać poprzez wniesienie dobrowolnej opłaty na akredytacji,
 7. Zakupienie śnieżynki jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu ogólnego,
 8. Uczestnikiem konwentu jest każda osoba, która nabyła śnieżynkę uprawniającą do wstępu na teren imprezy,
 9. Każda osoba chcąca nabyć śnieżynkę jest zobowiązana posiadać przy sobie dowód tożsamości do okazania przy akredytacji w celu wpisania jej na listę uczestników,
 10. Każda śnieżynka jest przypisana do jednej osoby i zabrania się przekazywania jej innej osobie pod groźbą wydalenia z konwentu bez jej zwrotu,
 11. Opłata za śnieżynkę jest ustalona przez organizatorów i wynosi 50zł,
 12. Dzieciom do lat 5 przysługuje darmowy wstęp na konwent,
 13. Śnieżynka upoważnia na wstęp na teren konwentu w sobotę 21.01.2023 od godziny 10:00 do niedzieli 22.01.2023 do godziny 14:00.,
 14. W zależności od rodzaju śnieżynki istnieją:
  1. Dwudniowa - od soboty 21.01.2023 od godziny 10:00 do niedzieli 22.01.2023 do godziny 14:00 - 50zł
  2. Jednodniowa Sobota - od soboty 21.01.2023 od godziny 10:00 do godziny 22:00 - 35zł
  3. Jednodniowa Niedziela - od niedzieli 22.01.2023 od godziny 10:00 do godziny 14:00 - 25zł
 15. Każda osoba nabywająca wejściówkę dwudniową mająca poniżej 18 roku życia w dniu rozpoczęcia konwentu jest zobowiązana posiadać zgodę rodzica/prawnego opiekuna dostępną tutaj, dodatkowo jest zobowiązana do posiadania przy sobie dowodu tożsamości do okazania organizatorowi,
 16. Organizacja:
 17. Osoby sprawujące funkcję helpera poza regulaminem ogólnym obowiązuje również regulamin helperów,
 18. Osoby biorące udział w konkursie Cosplay, Evil cosplay poza regulaminem ogólnym obowiązuje również regulamin konkursu Cosplay, Evil cosplay,
 19. Osoby prowadzące atrakcje poza regulaminem ogólnym obowiązuje również regulamin atrakcji,
 20. Osoby udostępniające sprzęt na potrzeby konwentu poza regulaminem ogólnym obowiązuje również regulamin udostępniania sprzętu,
 21. Osoby wykupujące powierzchnię sprzedażową i wystawiający swój towar na sprzedaż poza regulaminem ogólnym obowiązuje również regulamin wystawców
 22. Osoby biorące udział w konwencie jako media poza regulaminem ogólnym obowiązuje również regulamin akredytacji medialnej
 23. Bezpieczeństwo:
 24. Na terenie konwentu zabrania się:
  1. wnoszenia alkoholu oraz środków odurzających i uzależniających,
  2. spożywania alkoholu oraz środków odurzających i uzależniających, w tym także e-papierosów,
  3. przebywania pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,
  4. wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, chyba że ochrona zezwoli na wniesienie takowego.
 25. Ochrona danych osobowych:
 26. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy że:
  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana – uczestnika konwentu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w 45-084 Opole przy ul. Strzelców Bytomskich 1, tel: 77 454 27 14, mail: [email protected],
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MDK Opole możliwy jest pod numerem tel. 77 454 27 14 lub adresem email: [email protected],
  3. Dane osobowe uczestnika konwentu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ”a” ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji działań związanych z organizowaniem i udziałem w konwencie,
  4. Na terenie budynku oraz terenie przyległym do budynku funkcjonuje monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się w budynku oraz terenie przyległym – klauzula informacyjna dotycząca monitoringu jest wywieszona wewnątrz budynku,
  5. Uczestnik projektu ma prawo do: cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie informując o tym Administratora danych, prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych uczestnikom konwentu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
  7. Podanie danych osobowych uczestnika projektu jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w organizowanej imprezie. Nie podanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości udziału w organizowanym konwencie,
  8. Ochronie danych osobowych podlega każdy uczestnik konwentu, który posiada akredytację.
 27. Postanowienia końcowe:
 28. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania,
 29. Osoby nie przestrzegające regulaminu ogólnego oraz innych regulaminów oraz działające na szkodę konwentu będą z niego usunięte bez zwrotu kosztów śnieżynki,
 30. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany wszystkich regulaminów konwent,
 31. W kwestiach sprzecznych, nie ujętych w regulaminie ogólnym wszystkie decyzje podejmuje główny organizator.